Accessibility Menu

Accessibility Statement

https://www.cannassure.life מחויב לספק באתר תוכן נגיש לקהל הרחב ככל שניתן, ללא כל קשר לטכנולוגיה בה נבנה האתר. אנחנו פועלים לעדכן ולהטמיע את כללי הנגישות ככל שניתן בהתאם לעקרונות תקן הנגישות. האתר עומד בהתאם לדרישות הנגישות לרמה 2 (AA) של ארגון W3C . בקישורים תמצאו פירוט התנאים בהם עומד האתרבעברית ובאנגלית. בנוסף האתר נבנה לפי התקן של W3C ל- CSS ו- HTML האתר מותאם לתצוגה בדפדפנים המובילים.

מבנה האתר והתאמות נגישות

תכני האתר כתובים באופן מסודר והיררכי. במידת הצורך קיימים הסברים לצד התוכן.

לכל התמונות באתר יש הסבר טקסטואלי חלופי (alt).

איזורי הפוקוס מסומנים באופן ברור.

חוקי ARIA

באתר זה הוטמעו חוקי ARIA העוזרים לפרש את תוכן האתר בצורה מדויקת וטובה יותר, עבור קןראי מסך, והוטמעו הודעות והתראות יחודיות לפריטים אנטראקטיבים שונים (פופ-אפים טפסים וכו')

תפריט נגישות

באתר קיים תפריט נגישות ייעודי. ניתן לפתוח אותו בלחיצה על האייקון . דרך התפריט ניתן לעצור אנימציות, להגדיל קונטרסט, להדגיש קישורים ולשנות את גודל הפונט.

נתקלתם בבעיה? ספרו לנו!

באתר זה הושקעו מאמצים רבים על מנת להפוך אותו לנגיש ושימושי עבור כלל הגולשים. אנחנו משתדלים לשמור ולתחזק את האתר ברמה הטובה ביותר. במידה ומצאתם ו/או נתקלתם בקשיים בגלישה באתר, אל תהססו לדווח לנו לכתובת המייל: customers@cannassure.life.

אנחנו נטפל בבעיה ונחזור אליכם בהקדם עם פרטים על טיפולה.

תאריך עדכון אחרון של ההצהרה: 20/06/19

הודעה על כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזה הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה, שתתקיים ביום ה', ה- 12 באוגוסט 2021 בשעה 12:00, באמצעות מערכת ה-ZOOM בלינק:

https://us02web.zoom.us/j/89030941233?pwd=enVDWHJOZjhWbDhxWXo3dFJpbjZPQT09

(להלן: "האסיפה הכללית"). במידה ולא יהיה מניין חוקי האסיפה תדחה לאותו היום בשעה 14:00, באותו המקום של האסיפה הכללית. יצוין כי ניתן למצוא מידע נוסף על האסיפה הכללית, מעבר למפורט במודעה זו, בדו"ח המיידי על זימון האסיפה הכללית אשר פרסמה החברה ביום ה' ה- 8 ביולי 2021 (מס' אסמכתא: 2021-01-114741), (להלן: "דו"ח זימון אסיפה") באתרי הדיווח של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך להודעות החברות בכתובות:http://www.magna.isa.gov.il  ו- http://maya.tase.co.il, ובנוסח המלא של ההחלטות המוצעות במשרדי החברה ברח' ההדרים 2, אשדוד 7761301, מס' טלפון: 076-5313245; מס' פקס: 073-2462113, בימים א'-ה' בשעות העבודה המקובלות ובתיאום מראש.

 

 1. הנושאים שעל סדר היום
  • דיון בדו"חות הכספיים המבוקרים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה לשנת 2020.
  • אישור מינוי מחדש של רואה החשבון המבקר של החברה, והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו לשנת 2021.
  • מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה, למעט הדירקטורים החיצוניים.
  • מינוי מחדש של מר בצלאל לבנה כדירקטור חיצוני בחברה ואישור זכאותו לגמול.
  • אישור שינוי מחיר המימוש של כתבי אופציה לא רשומים למסחר שהוענקו לנושאי משרה בחברה בשנים 2019 ו- 2020.

 

 1. מועדים
  • המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הינו סוף יום המסחר של יום ה', ה- 15 ביולי 2021.
  • המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הוא יום ב', ה-2 באוגוסט 2021.
  • המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הוא עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.

בכבוד רב,

קנאשור תראפיוטיקס בע"מ

צרו קשר

  * שדות חובה


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.